• Stichting Familie Nipius Roos Fonds

Laat nooit gras groeien op de weg
der vriendschap

Teun Nipius

Stichting Familie Nipius Roos Fonds

Opgericht door Teun Nipius (geb. 1921) en Corrie Roos (geb. 1927) na een leven van hard werken in de eigen bakkerij met winkel, die zij wisten op te bouwen tot de landelijk bekend geworden koekjesfabriek Nipius Banket.

Na verkoop van de fabriek zijn zij gaan wonen in Middelharnis. Waar, dankzij het opgebouwde vermogen, de passie voor cultuur op Goeree-Overflakkee werd voortgezet.

Doelstellingen

Het verlenen van geldelijke steun en/of bijdragen aan- en het bevorderen van activiteiten van (bij voorkeur) in de gemeente Goeree-Overflakkee gevestigde instellingen en organisaties, en ten behoeve van de bewoners van de kernen Middelharnis, Sommelsdijk en Stad aan 't Haringvliet.

Het beheren en in standhouden van het vermogen der stichting.

Al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn en alles in de ruimste zin van het woord.

Daartoe zal het netto-rendement van het vermogen van de stichting zo mogelijk en waar nodig jaarlijks worden aangewend casu quo worden uitgekeerd.

30%

Aan instellingen en/of instanties, die op maatschappelijk- of sociaal gebied werkzaam zijn en waarbij speciaal moet worden gedacht aan instellingen en/of instanties die minderbedeelden (bij voorkeur) in nature of in persoon ondersteunen.

10%

Aan instellingen en/of instanties die op cultureel gebied werkzaam zijn en waarbij speciaal moet worden gedacht aan instellingen en/of instanties die culturele manifestaties of bijeenkomsten of tentoonstellingen organiseren.

10%

Aan instellingen en/of instanties die op studie- of opleidingsgebied werkzaam zijn en waarbij speciaal moet worden gedacht aan instellingen en/of instanties die het studeren of opleiden van minderbedeelden ondersteunen en bevorderen of de minderbedeelde daarbij in persoon ondersteunen.

10%

Aan instellingen en/of instanties die werkzaam zijn op het gebied van gehandicaptensport dat wordt gedaan op medisch advies en waarbij dit medische aspect op de voorgrond staat (waarmee uitdrukkelijk uitgesloten worden instellingen en/of instanties die werkzaam zijn op het gebied van gehandicaptensport met als doel sporten en vertier).

10%

Aan instellingen en/of instanties die op muziekgebied werkzaam zijn - en waarbij speciaal moet worden gedacht aan de plaatselijke fanfare-, drumband- en eventuele andere instellingen en/of instanties die de muziekbeoefening en de muziekuitvoering ondersteunen en bevorderen.

10%

Aan instellingen en/of instanties die op kerkelijke gebied werkzaam zijn en waarbij uitsluitend en alleen moet worden gedacht aan de Hervormde Exodus Gemeente Middelharnis-Sommelsdijk of instellingen en/of instanties die de activiteiten van de Hervormde Exodus Gemeente ondersteunen en bevorderen.

10%

Aan instellingen en/of instanties die op historisch gebied werkzaam zijn en waarbij speciaal moet worden gedacht aan de plaatselijke musea die het historisch en hedendaags erfgoed bewaren en tentoonstellen.

10%

Aan instellingen en/of instanties die op wetenschappelijk gebied werkzaam zijn en waarbij speciaal moet worden gedacht aan instellingen en/of instanties die wetenschappelijke onderzoekingen en promoties ondersteunen en bevorderen of de wetenschapper daarbij in persoon ondersteunen.

De hoofdlijnen uit het beleidsplan van de Stichting Familie Nipius Roos Fonds zijn als volgt:

Werkzaamheden van de stichting. Hiervoor wordt verwezen naar de doelstellingen. Wijze van werving van de gelden. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

Hoofdlijn A Nipius Roos Fonds

het door de oprichters tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde bedrag;

Hoofdlijn B Nipius Roos Fonds

subsidies en donaties;

Hoofdlijn C Nipius Roos Fonds

schenkingen, erfstellingen en legaten;

Hoofdlijn D Nipius Roos Fonds

alle verkrijgingen en baten.

Bestuur

De bestuursleden hebben de statutaire verplichting de stichting te besturen en het doel van de stichting uit te voeren en doet dat volgens beleidsplan opgesteld aan de hand van deze bedoelde statutaire bepaling zoals hieronder te noemen.

Bepalingen statuten/beleidsplan

De bestuursleden dienen het vermogen van de stichting in stand te houden op de bij de oprichting bestaande solide wijze in register- of andere goederen casu quo bij een solide bankinstelling en voorts zodanig dat risico’s zoveel mogelijk worden vermeden.

Om aan deze taken te kunnen voldoen, vergaderen de bestuursleden tenminste tweemaal per jaar, bespreken de ontvangen verzoeken tot bijdragen en stellen vast aan welke instellingen en/of instanties financiële bijdragen zullen worden verstrekt.

De bestuursleden dienen er voor zorg te dragen, dat de geldelijke steun en/of bijdragen uitsluitend ten goede komen aan instellingen en/of instanties, die een algemeen maatschappelijke nut of belang nastreven.

De bestuursleden beoordelen en winnen stelselmatig zonodig deskundig advies in teneinde zich ervan te overtuigen dat de beleggingen solide zijn en op het vermogen niet wordt ingeteerd.

De Stichting Familie Nipius-Roos fonds is in het bezit van een ANBI-beschikking.

Publicatieverslag 2022
Jaarverslag 2022

Publicatieverslag 2021
Jaarverslag 2021

Nipius Roos Bestuursleden

dhr. G.Littel
penningmeester / voorzitter

dhr. J.M. Kastelein
secretaris

dhr. L.P. van der Stoep
bestuurslid

dhr. J.C. Wagner
bestuurslid

Nipius Roos Fonds