Over Nipius Roos

Het Nipius Roos Fonds is een Nederlands fonds dat zich richt op het ondersteunen van projecten en initiatieven die gericht zijn op het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen, vooral op het gebied van gezondheid en welzijn. Het fonds is vernoemd naar de oprichters, de familie Nipius Roos.

De naamgevers

Opgericht door Teun Nipius (geb. 1921) en Corrie Roos (geb. 1927) na een leven van hard werken in de eigen bakkerij met winkel, die zij wisten op te bouwen tot de landelijk bekend geworden koekjesfabriek Nipius Banket. Na verkoop van de fabriek zijn zij gaan wonen in Middelharnis. Waar, dankzij het opgebouwde vermogen, de passie voor cultuur op Goeree-Overflakkee werd voortgezet.

De hoofdlijnen
uit het beleidsplan

Werkzaamheden van de stichting. Hiervoor wordt verwezen naar de doelstellingen. Wijze van werving van de gelden. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

  • het door de oprichters tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde bedrag;
  • subsidies en donaties;
  • schenkingen, erfstellingen en legaten;
  • alle verkrijgingen en baten.

Het Bestuur

De bestuursleden hebben de statutaire verplichting de stichting te besturen en het doel van de stichting uit te voeren en doet dat volgens beleidsplan opgesteld aan de hand van deze bedoelde statutaire bepaling zoals hieronder te noemen.

  • Dhr. J.M. Kastelein – voorzitter
  • Dhr. G.Littel – penningmeester
  • Dhr. J.C. Wagner – secretaris
  • Dhr. L.P. van der Stoep – bestuurslid

Bepalingen/
statuten

De bestuursleden dienen het vermogen van de stichting in stand te houden op de bij de oprichting bestaande solide wijze in register- of andere goederen casu quo bij een solide bankinstelling en voorts zodanig dat risico’s zoveel mogelijk worden vermeden.

Om aan deze taken te kunnen voldoen, vergaderen de bestuursleden tenminste tweemaal per jaar, bespreken de ontvangen verzoeken tot bijdragen en stellen vast aan welke instellingen en/of instanties financiële bijdragen zullen worden verstrekt.

De bestuursleden dienen er voor zorg te dragen, dat de geldelijke steun en/of bijdragen uitsluitend ten goede komen aan instellingen en/of instanties, die een algemeen maatschappelijke nut of belang nastreven.

De bestuursleden beoordelen en winnen stelselmatig zonodig deskundig advies in teneinde zich ervan te overtuigen dat de beleggingen solide zijn en op het vermogen niet wordt ingeteerd.

De Stichting Familie Nipius-Roos fonds is in het bezit van een ANBI-beschikking.

Verslaglegging

Publicatieverslag 2023
Jaarverslag 2023